Nincs engedélyezve a javascript.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Olvasni Menő Kft. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint az Olvasni Menő Kft. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

Az Olvasni Menő Kft. vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá az Olvasni Menő Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

Az Olvasni Menő Kft. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki az Olvasni Menő Kft. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

Az Olvasni Menő Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

(i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

(ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

(iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

(iv) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Ügyfeleink részére az alábbi tájékoztatókat nyújtjuk:


Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató a olvasnimeno.hu weboldalon elhelyezett sütik használatáról
Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató